Реорганизация на бизнеса

Подчинете ресурсите си на изпълнението на вашите цели. Нашата платформа за управление на сложни бизнес процеси ще ви позволи да включите в действие всичките си ресурси и цялата си бизнес система, което ще създаде условия за по-бързо изпълнение на процесите, за иновации, ще премахне липсата на ефективност, ще намали разходите и ще увеличи продуктивността с цел постигане на целите на вашия бизнес.

Изискванията на пазара

Изискванията на пазара

Светът на бизнеса, в който живеем днес се променя по-бързо от всякога. За да запазят конкурентоспособността си фирмите трябва да се променят бързо или рискуват да бъдат заместени от конкуренти, които могат да се адаптират по-бързо към новите нужди на бизнеса. За да може да се ...

Светът на бизнеса, в който живеем днес се променя по-бързо от всякога. За да запазят конкурентоспособността си фирмите трябва да се променят бързо или рискуват да бъдат заместени от конкуренти, които могат да се адаптират по-бързо към новите нужди на бизнеса. За да може да се нагаждат към постоянно изменящите се нужди на пазара и да бъдат една крачка пред конкуренцията, доставчиците на услуги трябва да се трансформират, да намаляват капиталовите разходи в дългосрочен план и да създават основа за по-ефективни и рентабилни дейности. Опростяването, хармонизацията и поставянето на фокуса върху клиента са сред ключовите елементи на реорганизацията на бизнеса, но провеждането на тази реорганизация трябва да се изменя според важните цели на бизнеса на всеки един доставчик на услуги.


прочети повече
Ние имаме решение

Ние имаме решение

Предложените от Ибис Инструментс решения по Реорганизация на бизнеса включват широка гама от различни решения, които ви позволяват да приравните Човешките ресурси, Процесите и Технологичните инициативи на фирмата със бизнес стратегията и визията си. Това от своя страна помага ...

Предложените от Ибис Инструментс решения по Реорганизация на бизнеса включват широка гама от различни решения, които ви позволяват да приравните Човешките ресурси, Процесите и Технологичните инициативи на фирмата със бизнес стратегията и визията си. Това от своя страна помага за поддържането на създаването на нови бизнес стратегии, които са основният двигател на реорганизацията на бизнеса. Тези решения предоставят и поддържат критичното ниво на иновация, необходимо за успешно представяне на взискателния пазар.

прочети повече
Интеграция в предприятията  и Управление на бизнес процеси

Интеграция в предприятията и Управление на бизнес процеси

Създайте гъвкавост на процесите, автоматизация и продължително подобрение

Предложените от Ибис Инструментс решения по Интеграция в предприятията и Управление на бизнес процеси ще позволят на вашата среда да се изменя постоянно с висока степен на гъвкавост и адаптация с цел задоволяване на нуждите на бизнеса и провеждане на ефективни бизнес процеси, ...

Предложените от Ибис Инструментс решения по Интеграция в предприятията и Управление на бизнес процеси ще позволят на вашата среда да се изменя постоянно с висока степен на гъвкавост и адаптация с цел задоволяване на нуждите на бизнеса и провеждане на ефективни бизнес процеси, което поддържа по-бърз достъп до пазара за продуктите и услугите. Те поддържат бизнес иновациите, което позволява постигане на конкурентно предимство в днешния взискателен пазар.

Решенията за Интеграция в предприятия ви позволяват да интегрирате данните и приложенията в цялото си предприятие, независимо от платформата, протокола и формата на данните. Следвайки принципите на Ориентирана към услугите архитектура, предлаганите от Ибис Инструментс решения за Интеграция в предприятия намаляват сложността на интеграцията на приложения и услуги, увеличават гъвкавостта на бизнеса ви и намаляват разходите с помощта на бързо и гъвкаво решение за интеграция на приложенията, което премахва свързаността точка до точка. То позволява развитието на нови възможности за бизнес услуги без това да влияе на настоящата ви IT среда и ви дава възможност да се съсредоточите върху основните си бизнес инициативи, вместо върху поддръжката на информационните технологии.

Решенията за Управление на бизнес процеси подобряват прозрачността и контрола на бизнес процесите ви с цел изпълнение на изискванията на клиентите ви за постоянство и удобство. Предлаганото от Ибис Инструментс решение за Управление на бизнес процеси позволява автоматизация, оптимизация и постоянно подобряване на бизнес процесите ви. Решението отделя функционалите единици в организацията и прави вашите бизнес процеси, които съчетават хора и технологии, по-ефективни и ефикасни с цел осигуряване на по-бързо достигане до стойност.

Решенията са част от ежедневните дейности на бизнеса и се вземат в реално време в хода на изпълнението на бизнес взаимоотношенията. Те контролират следващата стъпка от бизнес процеса или довеждат до крайния му резултат. Включването на политиките на фирмата и автоматизираните решения в софтуерни системи води до трудната им поддръжка и адаптиране, особено предвид, че отношенията между бизнес и IT често стават жертва на проблеми в общуването, неразбирателства и неудовлетвореност. Предлаганото от Ибис Инструментс решение за Управление на бизнес правила позволява по-голяма гъвкавост при изпълнението на бизнес процесите посредством извеждане на логиката за взимане на решения от местата, където тя е изложена и влагането й в централизирана библиотека и автоматизирането й. В резултат на това правилата на бизнеса са достъпни на представителите на бизнеса за промяна и осъвременяване в бизнес контекст с цел ефективно адаптиране към нуждите на бизнеса без да е необходимо прякото участие на IT отдела.

Управлението на бизнес процеси позволява изпълнението на набор от различни бизнес процеси в различни отрасли с помощта на интеграция на предприятията и управление на правилата на бизнеса. Процесът по Изпълнение на поръчки по каталог е пример за сложен бизнес процес, в който участват много различни бизнес звена и системи и се прилага чрез решението за Управление на бизнес процеси и Продуктовия каталог на предприятията.

прочети повече
Управление на работната сила

Управление на работната сила

Постигнете повече с по-малко усилия

Тъй като работната сила генерира значителни оперативни разходи за организациите в сферата на услугите и трябва да задоволява нуждите на бизнеса по-ефективно и ефикасно с цел подобряване на фокуса върху клиента като ключов елемент от реорганизирането на бизнеса, трансформацията ...

Тъй като работната сила генерира значителни оперативни разходи за организациите в сферата на услугите и трябва да задоволява нуждите на бизнеса по-ефективно и ефикасно с цел подобряване на фокуса върху клиента като ключов елемент от реорганизирането на бизнеса, трансформацията на Полевите оперативни процеси е неизбежно. Тъй като работното време на полевите техници не може да бъде спестено, а единствено употребено по-добре, организациите в сферата на услугите, независимо от техния размер разбират предимствата на оптимизирането на графиците за полеви дейности и мобилните комуникации в реално време. Предлаганото от Ибис Инструментс решение за Управление на работната сила позволява на организациите в сферата на услугите да намалят значително оперативните си разходи, свързани с работната сила, позволявайки полевите операции да са по-продуктивни и да постигат повече с по-малко усилия. Прилагането на това решение ще въведе процеси за полева дейност, при които налице е ясно разпределение на отговорността с помощта на оперативни доклади и анализи, които позволяват ясно разбиране на полевата дейност и осигуряват поддръжка за подходящи програми за предоставяне на насърчение на полевите ви техници.


прочети повече
Управление на активите на предприятието

Управление на активите на предприятието

Разберете с какво разполагате и го употребявайте ефикасно

Подобрете прозрачността и контрола на критичните си активи с цел постигане на максимална продуктивност на тези активи и минимизиране на разходите по дейностите и поддръжката, тъй като те са най-значителната част от оперативните разходи на ориентираните към активите фирми.

Подобрете прозрачността и контрола на критичните си активи с цел постигане на максимална продуктивност на тези активи и минимизиране на разходите по дейностите и поддръжката, тъй като те са най-значителната част от оперативните разходи на ориентираните към активите фирми.

Предложеното от ИБИС Инструментс решение за Управление на активите на предприятието предоставя пълно управление на жизнения цикъл на активите. Благодарение на управлението на пълния жизнен цикъл на активите вие сте в състояние да контролирате всички аспекти, да поемете контрола над оперативните разходи и правилно да управлявате фазата на планиране и придобиване, което позволява на фирмите да се справят ефикасно с ключови предизвикателства.

прочети повече
 Инвентаризация на ресурсите и услугите

Инвентаризация на ресурсите и услугите

Разберете своята инфраструктура и услуги и осигурете критична подкрепа за своите системи за поддръжка на дейностите (oss)

При повечето Доставчици на комуникационни услуги инвентарът е в центъра на Системата за поддръжка на дейностите. За да може доставчикът на услуги да предоставя услугите си ефикасно, прозрачността на мрежовите ресурси и услуги е критично важна. Бизнес процесите зависят от ...

При повечето Доставчици на комуникационни услуги инвентарът е в центъра на Системата за поддръжка на дейностите. За да може доставчикът на услуги да предоставя услугите си ефикасно, прозрачността на мрежовите ресурси и услуги е критично важна. Бизнес процесите зависят от пълнотата и точността на данните за инвентара и достъпът до точна информация за инвентара в реално време е задължителен за доставянето на услуги с нулев досег, гарантирането на услугите и е от все по-голяма важност за самообслужването на клиентите, управлението на активите и дейностите. Забавяния, неудовлетворение на клиентите и загубата на печалби се превръщат в реална възможност в случай, че тези данни бъдат компрометирани.

Предложеното от Ибис Инструментс решение за Управление на инвентаризацията на услуги и ресурси гарантира безпроблемната работа на вашия бизнес. Предоставяйки много гъвкави възможности за управление на инвентара, които подлежат на адаптация към променящите се конвергентни мрежови технологии, то отговаря на настоящите и бъдещи изисквания на развиващия се пазар на Доставчици на комуникационни услуги. То позволява управлението на целостта на мрежата с помощта на точно и цялостно представяне на мрежата и разбиране на въздействието на дейността на обслужване на клиентите в реално време.


прочети повече
Обезпечение и активация

Обезпечение и активация

Предоставяйте нови услуги на клиентите си по бърз и ефикасен начин

Поради обстоятелството, че сложността и размерът на инфраструктурата се увеличават постоянно, заедно с броя на клиентите и конкурентите, които предоставят еднакви или сходни услуги, доставчиците на информационно-комуникационни технологии трябва да развиват средата си в посока ...

Поради обстоятелството, че сложността и размерът на инфраструктурата се увеличават постоянно, заедно с броя на клиентите и конкурентите, които предоставят еднакви или сходни услуги, доставчиците на информационно-комуникационни технологии трябва да развиват средата си в посока на по-голяма гъвкавост, а дейностите – към по-голяма ефикасност с цел предоставяне на услуги възможно най-бързо, употребявайки възможно най-малко ресурси и постигайки възможно най-малки оперативни разходи. По тази причина прилагането на решения, които предоставят пълна автоматизация на процеса на изпълнение е неизбежно с цел постигането на Разполагане с нулев досег и автоматизация на Оперативното управление с цел свеждане до минимум на времето между Поръчка и Плащане.

Предлаганото от Ибис Инструментс решение за Обезпечение и Активация ще позволи на доставчиците на информационно-комуникационни технологии да прилагат Обезпечаване на услуги с нулев досег, чрез което да сведат до минимум употребата на ресурси и оперативните разходи с помощта на минимална намеса в ежедневната дейност. То предоставя пълна автоматизация и мощни системи за обработка, които позволяват незабавното обезпечаване на услуги, дори и докато клиентът чака. Автоматизацията и обезпечаването без грешки също така гарантират, че клиентите получават услугите си в рамките на договорения график за доставка, позволяват на операторите да правят разграничения с по-добро качество за крайния потребител и намаляват разходите за обслужване на клиенти.


прочети повече
Управление на отношенията с клиенти

Управление на отношенията с клиенти

Предоставяйте изключителни услуги и спечелете лоялността на клиентите

При общуването с крайните потребители за всяка една организация управлението на информацията за клиентите е критичен процес за ефикасното изпълнение на основните дейности. По конкретно, при комерсиалните организации – фирми, ориентирани към продажби, пазари и клиенти, ...

При общуването с крайните потребители за всяка една организация управлението на информацията за клиентите е критичен процес за ефикасното изпълнение на основните дейности. По конкретно, при комерсиалните организации – фирми, ориентирани към продажби, пазари и клиенти, успешното управление на критичната информация за клиентите се отразява пряко на продажбите и печалбата. Консолидацията на информацията за клиентите в рамките на една информационна система има голяма стойност за сегмента на всички фирми, които се интересуват пряко от информацията за клиенти или от свързана информация за по-интелигентен анализ.

Ибис Инструментс предлага Sugar CRM решение, което позволява на фирмите да създават изключителни отношения с клиентите си с помощта на най-иновативната, гъвкава и ценово достъпна система за управление на отношенията с клиентите на пазара. Фирмата разполага индивида в центъра на услугата си, което помага на фирмите да трансформират обслужването на клиенти и да постигнат силно персонализирани отношения, които водят до високи постижения с клиентите и лоялност по време на целия клиентски жизнен цикъл.

SugarCRM предоставя напълно трансформирано и персонализирано клиентско изживяване, което е завладяващо, ангажиращо и интуитивно. Sugar смесва недвусмислената простота, мобилност и социални аспекти на клиентското приложение с оптимизацията на бизнес процеса на конвенционалните системи за управление на отношенията с клиентите. Разпозната от водещи пазарни анализатори като иноватор и визионер в областта на управлението на отношенията с клиенти, Sugar се ползва от 1.5 милиона души в над 120 страни и на 26 езика.


прочети повече

Защо Ibis Instruments?

Като част от Ибис Инструментс груп, Телеком Инструментс разполага с ресурси, които предоставят:

Познание

Познание

  • Опитни консултанти, които могат да ви помогнат да дефинирате своята стратегия за Реорганизация на бизнеса
  • Висококвалифицирани екипи от експерти, които могат да разработват, прилагат, изменят и поддържат както малки, така и големи и сложни решения, които да помогнат на вашата фирма да се реорганизира ефективно и ефикасно
  • Сертифицирани експерти със сертификати от подходящи фирми и отрасли
Опит

Опит

  • Повече от 10 години опит в прилагането на решения в подкрепа на Стратегии за реорганизация на бизнеса
  • Прилагали сме решения за Реорганизация на бизнеса във възможно най-сложни условия
  • Познаваме важните стандарти и най-добри практики в областта, свързани с нашия опит в сферата, което ни позволява да предложим най-добрите мерки за успешно изпълнение на проекта
Надеждност

Надеждност

  • Имаме дългосрочни партньорства с водещи фирми в областта на Реорганизиране на бизнеса и предлагаме пригодни за бъдещето решения
  • Предлагаме 24/7 достъп до екип за техническа поддръжка, който може да изпълни всяко едно искане
  • Изграждаме стратегически партньорства с клиентите си, което им позволява да се възползват до най-голяма степен от приложените решения

ПОВЯРВАЙТЕ НА ОНЕЗИ, ИЗПИТАЛИ НАШИЯ ПОДХОД

История на успеха

Първокласен доставчик приложи нашите решения за интеграция в предприятия и обезпечение с цел да подобри гъвкавостта на IT средата си и да стане по-бърз в ефикасното разпознаване на нуждите тенденциите на пазара.

Прилагането на генерично решение за обезпечаване позволи на доставчика да намали времето от поръчка до плащане и да предостави общ подход, който намалява разходите по поддръжка на дейностите, както и на бъдещите изменения и разширения. Процесът по обезпечение се основава на шаблони и разпада заявката за обезпечаване на известен брой команди, които се изпълняват от основните платформи в определен ред, като има достъп до поддръжка за разрешаване на грешки. Решението поддържа и пакетно изпълнение на процеси по обезпечение, ползвани обикновено за процеси по обезпечение с големи обеми: повишаване на скоростта на интернет, смяна на пакети, прехвърляне в друга група за разговори и т.н.

Ключовите предоставени и разпознати предимства за бизнеса са следните:

1. Общ подход към процеса на обезпечаване, свеждане до минимум на промените в процеса и разширяванията и поемане на контрол върху обезпечението.

2. Свеждане до минимум на употребата на ресурси и оперативните разходи чрез въвеждане на Услуга по обезпечението с нулев досег.


X
X